صدای مشتری

دانش پژوه گرامی
نظرها و پیشنهاد های شما سروران ارجمند در قالب فرم های نظرسنجی، از مهمترین ابزارهای ارتقاء کیفی خدمات آموزشی مؤسسه محسوب می گردد که تماماً توسط مسئولان مربوط مورد مطالعه قرار گرفته و با در نظر گرفتن جمیع شرایط، اصلاحات لازم در همه واحد ها و عوامل مؤثر در اجرای دوره ها صورت می پذیرد.
بررسی و مطالعه فرمهای ارزیابی دوره های خاتمه یافته شامل ارزیابی مدرس و موسسه به صورت مستمر انجام می پذیرد و با استخراج شاخصهای نارضایتی و بررسی نظرات مشروح دانش پژوهان در جلسات صدای مشتری به بررسی علت نارضایتی ها و ریشه یابی آن می پردازیم و با کمک مسئولان برگزاری، برنامه ریزی، پشتیبانی، کمیته علمی ،مشاوره و ثبت نام و همچنین تماس تلفنی با دانش پژوهان جهت علت نارضایتی، انتظارات و توقعاتشان و اخذ نظرات شفاف آنها به اصلاح رویه ها و فرایندها سعی بر آن داریم تا از تکرار نارضایتی ها پیشگیری کنیم.