مشاوره مسیر شغلی اجرا

در تمام پروژه‌های ساختمانی بر اساس مقیاس پروژه علاوه بر پرسنل کارگری و استاد کاری نیاز به تکنسین‌ها و مهندسانی است که درستی و کیفیت اجرای فعالیتهای ساختمانی توسط تیم اجرایی مطابق جزییات و استانداردهای مندرج در نقشه‌ها و مدارک مهندسی را کنترل نمایند. این یکی از جایگاه های شغلی متداول در ساخت و ساز است که ممکن است مناسب شرایط شما باشد…

شما می توانید از فرصت مشاوره اختصاصی رایگان با متخصصان مجرب این حوزه بهره مند شوید و با طرح شرایط و اهداف خویش بهترین تصمیم را در این خصوص اخذ نمایید. شما خوب شنیده می شوید ، توانمندیهای فردی و تخصصیتان مورد بررسی و آنالیز قرار می گیرد و با در نظر گرفتن شایستگی های شغلی مورد نیاز و همچنین اوضاع بازار کار بهترین پلان یادگیری، رشد و اشتغال برایتان طراحی می شود. کافیست با جدیت و پشتکار در این مسیر گام بردارید، بهبود درآمد و جایگاه شغلی در دسترس شماست.

وضعیت اشتغال(ضروری)