مدرک خانه عمران (گواهینامه)

اساساً گواهینامه‌های آموزشی، یا دارای ارزش دانشگاهی‌اند یا ارزش حرفه‌ای، لیكن طی سال‌های اخیر در اغلب كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، اهمیت و جایگاه مدارك حرفه‌ای به مراتب بیش از گذشته جلوه‌گر شده است. به عبارت دیگر، كارفرمایان و صاحبان صنایع به هنگام انتخاب و جذب نیروها، دانش كاربردی و میزان تسلط افراد در امور حرفه‌ای را مورد ارزیابی قرار می‌دهند نه صرفاً مبانی نظری و آكادمیك را. در كشور ما نیز به‌دلیل افزایش بی‌رویه و غیرمنطقی ظرفیت دانشگاه‌ها و در نتیجه كاهش سطح دانش و كیفیت تحصیلی فارغ‌التحصیلان و نیز بی‌توجهی متولیان آموزش عالی به نیاز روز صنعت از منظر تعداد متخصص در گرایش‌های مختلف و شایستگی‌های شغلی در بخش‌ها و رشته‌های تخصصی، ارزش مدارك دانشگاهی به شدت تنزل یافته و از جایگاه قبلی خود فاصله گرفته است. لذا با عنایت به ماْموریت‌ها و فعالیت‌های خانه عمران كه در راستای ارزش‌های فوق‌الذكر تدوین و ارائه گردیده، خدمات آموزشی این مؤسسه به عنوان آموزش‌های مكمل دانشگاه‌ها محسوب شده و بالطبع گواهینامه‌های آموزشی صادره نیز در رسته مدارك حرفه‌ای اعتبار یافته است.

از سوی دیگر درجه اعتبار و میزان ارزش مدارك حرفه‌ای، به اقبال جامعه متخصصان و اعتماد آنها به مجموعه آموزش دهنده برمی‌گردد. با عنایت به آنكه خانه عمران به عنوان بنیانگذار آموزش‌های تخصصی صنعت ساختمان و مبتكر این جریان تعالی‌بخش و مجری دوره‌های بازآموزی عمران و معماری از دهه هفتاد در كشور ونهادهای حاكمیتی تثبیت شده و از سوی دیگر به‌دلیل ویژگی‌های خاصی نظیر: پویایی و نگرش بلند مدت كیفی، هدف‌دار بودن و استمرار حركت در مسیر ماموریتها و برنامه‌ها، همسویی فعالیت‌ها و ارزش‌های سازمان با تعالی صنعت و منافع آحاد جامعه، رعایت اصول و جزییات اثربخشی آموزشی، پیاده سازی فرآیندهای تحقیق و توسعه به‌منظور شناسایی نیازهای واقعی روز و آینده جامعه هدف و درنهایت ارائه  خدمات نوآورانه و بهبود خدمات جاری با رعایت منافع مشتریان و ذینفعان، خوشبختانه این موسسه در زمره موسسات خوش‌نام علمی آموزشی مطرح می‌باشد به‌نحوی كه طی قریب به دو دهه ضمن برگزاری بیش از 40 میلیون نفر-ساعت آموزش كاربردی برای بیش از پنجاه هزار نفر مهندس و تكنیسین، آموزش‌های مورد نیاز بیش از یك‌هزار شركت و سازمان را نیز پوشش داده و قریب به 60هزار نسخه گواهینامه پایان دوره صادر نموده است كه خود نشان از مقبولیت منحصربه‌فرد این مجموعه در صنعت ساختمان می‌باشد.

ازاینرو بی‌تردید می‌توان گفت گواهینامه‌های حرفه‌ای خانه عمران به‌عنوان معتبرترین مدارك حرفه‌ای در صنعت ساخت و ساز كشور محسوب می‌گردد. ضمن آنكه تایید صلاحیت آموزشی و اخذ انواع مجوزها از مراجع قانونی متعدد در سنوات پیشین، و قابلیت ترجمه رسمی گواهینامه‌های صادره با امكان درج مهر وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه مزید بر اعتبار مضاعفی به مدارك حرفه‌ای این مجموعه افزوده است.

مدرک خانه عمران قابلیت ترجمه رسمی با امكان درج مهر وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه مزید بر اعتبار مضاعفی به مدارك حرفه‌ای این مجموعه افزوده است.

خانه عمران