ضوابط انتقال، انصراف از دوره

در صورت انصراف تا 3 روز قبل از شروع دوره، مقدار کسورات ریالی مطابق ضوابط مؤسسه بوده و در حد فاصل 3 روز تا شروع دوره به هیچ عنوان امکان انصراف وجود نخواهد داشت. انصراف از شرکت در دوره یا انتقال به دوره دیگر، دارای ضوابط و محدودیت هایی است که لازم است پیش از ثبت نام از شرایط و نحوه کسورات اطلاع حاصل نمایید. بررسی درخواست انتقال یا انصراف توسط مؤسسه، صرفاً پس از ارائه فرم تکمیل شده به واحد برگزاری میسر خواهد شد.

 

                                          جدول کسورات انصراف (در صورت پذیرش)

زمان انصراف از دوره

درصد کسری

قبل از 14 روز مانده به تاریخ شروع دوره

کسر 5 درصد شهریه دوره

از 14 روز تا 3 روز مانده به تاریخ شروع دوره

کسر 40 درصد شهریه دوره

از 3 روز مانده به تاریخ شروع دوره

کسر 100 درصد شهریه دوره

                                          جدول کسورات انتقال (در صورت پذیرش)

زمان انتقال از دوره

درصد کسری

قبل از 14 روز مانده به تاریخ شروع دوره

کسر 0 درصد شهریه دوره

از 14 روز تا 3 روز مانده به تاریخ شروع دوره

کسر 15 درصد شهریه دوره

از 3 روز مانده به تاریخ شروع دوره

کسر 50 درصد شهریه دوره

از روز شروع دوره به بعد

کسر 100 درصد شهریه دوره