مشاوره منابع انسانی

خدمات مشاوره منابع انسانی سازمانی

مرکز توسعه سرمایه انسانی مؤسسه تحقیق و توسعه خانه عمران با در اختیار داشتن شبکه ای از مشاوران شناخته شده در حوزه های مختلف مدیریت منابع انسانی، رفع نیازهای دانشی و تجربی در حوزه مدیریت منابع انسانی شرکتهای صنعت ساخت را در دستور کار خود قرار داده است.

خدمات مشاوره مدیریت منابع انسانی قابل ارائه به کارفرمایان در قالب پروژه های مشاوره حوزه های ذیل را در بر میگیرد:

  • طراحی سازمان و ساختار شرکت ها و موسسات

  • تحلیل و طراحی مشاغل سازمانی

  • برنامه ریزی تامین نیروی انسانی مورد نیاز

  • برنامه ریزی آموزش و توسعه نیروهای فعلی

  • تدوین مدلهای شایستگی شغلی و سازمانی

  • تشکیل پرونده سلامت سازمانی

  • خدمات مشاوره روانشناسی فردی