حمایت مادی و معنوی

خانه تعالی (موسسه تحقیق و توسعه خانه عمران) در راستای تحقق رسالت اجتماعی خود در نظر دارد طی ضوابط و شرایطی خدمات و امکاناتی را به صورت رایگان و یا با تخفیف برای موسسات خیریه و مددجویان محترم ارائه نماید

شایسته است موسسات و افراد جهت برخورداری از این امکانات اطلاعات ذیل تکمیل و ارسال نمایند: