فیلتر دوره ها نمایش 37 - 37 از 37 نتایج
برحسب دپارتمان
برحسب رشته تحصیلی

امور پیمان ها

امور پیمان ها (نکات قراردادی و حقوقی، شرایط عمومی، مناقصات، بخشنامه ها، ادعاها، آنالیز قیمت، سرجمع) بحث مبادله قرارداد های…

تومان۸.۹۸۰.۰۰۰