لطفا برای رفع مشکل مررگر خود، تنظیمات زیر را انجام دهید.